Meale

          Telwurk

15 maart 2019 4 oeren meald             Asgongen 713733

19 febrewaris 2019 3 oeren meald      Asgongen 712703

14 febrewaris 2019 3/1/2 oeren draaid      Asgongen 712413

 

Yn 2018 67,5 totaal: draait 32 oeren meald,draaid  35,5   Asgongen 19.156

25 novimber 2018 5 oeren draaid      Asgongen 710703

14 novimber 2018 2 oeren draaid      Asgongen 710599

10 novimber 2018 2 oeren meald      Asgongen 710573

31 oktober 2018 1/2 oere meald    2-1/2 oeren draaid  Asgongen 709571

12 oktober 2018 3 oeren meald      Asgongen 709092

24 september 2018 4 oeren meald Asgongen 707462

30 augustus 2018 4 oeren meald  Asgongen 706076

11 augustus 2018 1 oere meald    Asgongen 703999

8 augustus 2018 3,5 oere meald    Asgongen 703840

22 july 2018 3 oeren draaid              Asgongen 702044

6 july 2018 2 oeren draaid                 Asgongen 700698

16 juny 2018 3 oeren draaid              Asgongen 700085

9 juny 2018 1,5 oere draaid               Asgongen 698801

4 en 5 maaie 2018 4 oeren draaid    Asgongen 697551

25 maaie 2018 Age hat meand

20 maaie 2018 2,5 oeren draaid        Asgongen 696256

12 en 13 maaie 2018 11 oeren draaid  Asgongen 695902

25 april 2018 2,5 oere meald             Asgongen 693800

21 april 2018 1 oere meald                Asgongen 692718

9 april 2018 5 oeren draaid                Asgongen 692710

28 febrewaris 2018 Kontrôle brânbluzzers

5 febrewaris 2018 1 oere meald        Asgongen 691725

27 jannewaris 2018 3 oeren meald   Asgongen 691690

25 jannewaris 2018 1 oere meald     Asgongen 691681

24 jannewaris 2018 3 oeren meald   Asgongen 691549

 

 Oare jierren:

Yn 2018 67,5 totaal: draait 32 oeren meald,draaid  35,5   Asgongen 19156

Yn 2017 111 draait 45,5, meald 65,5            Asgongern 47943

Yn 2016 39 oeren meald en draaid               Asgongen  12613

 Yn 2015 99 oeren meald en draaid              Asgongen  29672

 Yn 2014, 74 oeren draaid en meald              Asgongen: 43485

 Yn 2013, 98 oeren draaid en meald              Asgongen: 49248

 Yn 2012, 139 oeren draaid en meald            Asgongen: 68379

 Yn 2011, 151-1/4 oeren draaid en meald     Asgongen: 79735