Film slach skaat mûne.

https://youtu.be/w8BRNGh_GXc

 

WP_20160702_15_23_37_Pro.jpg                   

      

                             

De nieuwe molenaar Johannes Rozenga

maalt voor de eerste keer alleen.

 

It molehokje.                        

   

 

Het molenaars hokje in de molen. Paling in de vijzelbak voor de vijzel. Er waren 3 palingen, maar ik heb 1 op de foto kunnen krijgen.

 

 

Bedstee op de eerste zolder.

 

 

 

 

Malen op de Friese molendag van 10 september 2011.

 

Aylvapoldermolen maalt. Youtube films.

"Mealle en rundsjes telle"!

 

 

 

 Een brug in de wandel / fiets route langs de molen.

 

De boerderij aan de overkant van de molen.

 

 De opvaart naar de boerderij vanaf de fietspad brug.

 

Kammen kapot. 6 kammen vernieuwd.

 

aylvamole-2008.large.jpg

 

 

 

De Fyfhustermûne sa as dy stie by Hallum.

 

Desimber 2011.

Foto's: De mûne wurdt skildere, de selsswichting boarden binne der ôf.

      

De skroef wurdt swart makke en in nij stikje stiel ynlaske.

 

 

It skut sit noch yn 'e útskoat dat nei de feart ta giet, wy kinne net mealle. Der sit ek in swelle nêst yn 'e útskoat.

 

Besite fan it bestjoer streekbelang Westhoek. De wjuk triuwe, der is

net genôch wyn om te meallen.

Maak jouw eigen website met JouwWeb