De pôle

De pôle jout mearkes, ferhalen, foto's en gedichten en oare petearen.
Mearke is in mole teltsje, ien fersint wat.
Makket neat út as it mar mei de mole fan dwaan hat.
 
De wjukken fan in mûne draaie de ferkearde kant op, hast altiten loftsom.
De mûnder wol der net oan hingje bliuwe en loftsom fleant er wer ôf. It wetter giet nei de Útskoat by loftsom fan 'e skroef en skûmet net iens. Mole sizze se yn 't hert fan Fryslân en op 'e klaai is it mûne.
 
It paad in bytsje gers frij makke, it wie oergroeid.
WP_20170226_13_47_17_Pro.jpg
Gers is grien en leit op 'e pôle en moat hast elke wike yn 'e simmer meand wurde.
Reid lâns de kant by de útskoat en sleat en waachst heech op.
Wolken boppe it lân yn 'e omkriten fa 'e mole.
Wyn bringt wolken oer it lân en lit it reine yn 'e polder.
De mole mealt it wer út polder yn 'e feart en dêr farre de boatsjes.

In nuete do sit by de doar op 'e Útskoat, iensum te wêzen?

In blomke by it meanen stean litten.