Wolkom op 'e Aylvapoldermole by Burchwert.

   Welkom op de Aylvapoldermolen bij Burgwerd.

Aylvamole

Dit is de grutte poldermûne dy stiet op 'e pôle tusken Wommels en Burchwert oan 'e Boalserter trekfeart.  Fyts der in kear lâns en sjoch dizze nijsgjirrige mûne, in pronkje yn dizze omkriten.

De poldermolen tussen Wommels en Burgwerd aan de Bolswarder trekvaart. Fiets eens langs en bekijk deze prachtige molen, een sieraad in de omgeving.

 

Molens moeten malen                                     Mûnen mealle                   Swicht de seilen
Water uit de polder halen                                 Wetter polder fereale            De boksen omheech
Vangen de wieken wind                                   Krij de wjukken wyn              Healwei ynslaan
Als de hand van een kind                                 As yn ‘e hân by Tryn                      In topke stean
Het stromend water                                         Streamend wetter                           Keal as ploaike hin
Kom nog eens terug later                                 Kom nochris letter                          Bleate wjukken
Droom je wieken taal                                        Dream dyn mûne taal                     Sjoch it fleanen
Drijf over wolken massaal.                                Wolken driuwe en dwaal                De mûnder wurdt kjel