Aylvapoldermolen

Aylvapoldermolen.jouwweb.nl!

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Poldermole

************

 

De mûne mealt

op 'e wyn en de

oandreaune skroef draait

wetter út de tochtsleat

nei boppen troch de

útskoat nei de feart.

 

De molen maalt

op windkracht

en drijft de vijzel aan.

De vijzel draait het

water van de tochtsloot

omhoog en via de

uitloop naar de vaart.

 

Wolkom op 'e Aylvapoldermole by Burchwert.

Welkom op de Aylvapoldermolen bij Burgwerd.

De Aylvamolen

 

Dit is de grutte poldermûne dy stiet op 'e pôle tusken Wommels en Burchwert oan 'e Boalserter trekfeart.  Fyts der in kear lâns en sjoch dizze nijsgjirrige mûne, in pronkje yn dizze omkriten.

De poldermolen tussen Wommels en Burgwerd aan de Bolswarder trekvaart. Fiets eens langs en bekijk deze prachtige molen, een sieraad in de omgeving.


Molens moeten malen                               Mûnen mealle
Water uit de polder halen                           Wetter polder fereale
Vangen de wieken wind                             Krij de wjukken wyn
Als de hand van een kind                           As yn ‘e hân fan in bern
Het stromend water                                   Streamend wetter
Kom nog eens terug later                           Kom nochris letter
Droom je wieken taal                                 Dream dyn mûne tinsen
Drijf wolken over vele maal.                        Wolken driuwe as se dwale