Aylvapoldermolen

 Wolkom op 'e Aylvapoldermole by Burchwert.

   Welkom op de Aylvapoldermolen bij Burgwerd.

Aylvamole

Dit is de grutte poldermûne dy stiet op 'e pôle tusken Wommels en Burchwert oan 'e Boalserter trekfeart.  Fyts der in kear lâns en sjoch dizze nijsgjirrige mûne, in pronkje yn dizze omkriten.

De poldermolen tussen Wommels en Burgwerd aan de Bolswarder trekvaart. Fiets eens langs en bekijk deze prachtige molen, een sieraad in de omgeving.

 

Molens moeten malen                                     Mûnen mealle
Water uit de polder halen                                 Wetter polder fereale
Vangen de wieken wind                                   Krij de wjukken wyn
Als de hand van een kind                                 As yn ‘e hân fan in bern
Het stromend water                                         Streamend wetter
Kom nog eens terug later                                 Kom nochris letter
Droom je wieken taal                                       Dream dyn mûne tinzen
Drijf wolken over vele maal.                               Wolken driuwe as se dwale