Aylvapoldermolen

Aylvapoldermolen

Aylvapoldermolen.jouwweb.nl

 

Wolkom op 'e Aylvapoldermole by Burchwert.

Welkom op de Aylvapoldermolen bij Burgwerd.

aylvamune.large.jpg

 

Dit is de grutte poldermûne dy stiet op 'e pôle tusken Wommels en Burchwert oan 'e Boalserter trekfeart.  Fyts der in kear lâns en sjoch dizze nijsgjirrige mûne, in pronkje yn dizze omkriten.

De poldermolen tussen Wommels en Burgwerd aan de Bolswarder trekvaart. Fiets eens langs en bekijk deze prachtige molen, een sieraad in de omgeving.

 

Molens moeten malen                        Mûnen mealle
Water uit de polder halen                    Wetter polder fereale
Vangen de wieken wind                      Krij de wjukken wyn
Als de hand van een kind                   As yn ‘e hân fan in bern
Het stromend water                           Streamend wetter
Kom nog eens terug later                   Kom nochris letter
Droom je wieken taal                         Dream dyn mûne tinsen
Drijf wolken over vele maal.                Wolken driuwe as se dwale